top of page
לוגו א.מ תעופה

תנאי שימוש באתר באתר האינטרנט www.omaviation.net

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

האתר הנו בבעלות חברת א.מ תעופה (להלן: “בעל האתר”)

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

הגלישה באתר ו/או השימוש בו לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

בעת ההרשמה באתר ושליחת הטופס היני מודע כי אני כפוך לתנאי השימוש המוזכרים בדף זה.

בעת ההרשמה באתר זה, הפרטים אותם אמלא יועברו לאתר ממשק הלמידה להלן "omacademy.talentlms.com" וכי הפרטים שמילאתי בטופס

ימצאו באתר ממשק הלמידה. אין אחריות מטעם "א.מ תעופה" על שימוש בפרטים האישיים שלי והעברתם.

בעת הסכמתי בעת ההרשמה "אני מסכים לתנאי השימוש" -בטופס ההרשמה, הנך מסכים לקבל הודעות דיוור בדוא"ל דרך הכתובת אותה הזנת בהרשמה.

בעל האתר רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש באתר אם יפר את תנאי התקנון.

בעל האתר רשאי לעדכן את תנאי תקנון האתר מעת לעת.

האתר נועד עבור הגולשים בו אך ורק לשימוש אישי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעל האתר.

חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר. בעל האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין הגולשים באתר.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

בכוונת בעל האתר כי האתר omaviation.net ואתר omacademy.talentlms.com ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאי בעל האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לבעל האתר בלבד. 

האתר מכיל קישורים לאתרים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעל האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: “אתרים אחרים”). אין לבעל האתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

בעל האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידו של בעל האתר ו/או מי מטעמו, ובעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי בעל האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

דין ושיפוט הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך, הוא הדין הישראלי בלבד.

התחייבות לשמירת סודיות והסכמה לתנאי הלימוד מול אתר א.מ תעופה:
1 .הנני מעוניין/ת להירשם ללימודי תעופה "בחברת א.מ תעופה".
2 .במסגרת רכישת קורסי הלימוד אקבל גישה לאתר ממשק הלמידה ("omacademy.talentlms.com") ובו תינתן לי גישה לחומרים עיוניים
-מצגות,מסמכים ומבחנים רלוונטיים על פי בחירת הקורסים שארכוש.
3 .הנני מתחייב/ת לא לעשות שימוש בחומר הלימוד בצורה קשיחה או אלקטרונית במבחנים ברשות
התעופה האזרחית.
4 .הנני מתחייב כי אם אפר את תנאי ההסכם, ואשתמש בגישה שניתנה לי ללימודים באתר א.מ תעופה
לשכפול, העתקת חומר לימוד, העתקת שאלות או מצגות, אעביר את גישתי לאתר למכרים או לזרים,
אמכור את החומר שברשותי או את גישתי לאתר א.מ תעופה, אהיה חשוף לתביעה ומיצוי הדין הקבוע
בחוק.
5.ידוע לי כי חברת א.מ תעופה להלן "O.M AVIATION" אינה אחראית על כל תקלה\בעיה בשירותי אתר ממשק הלימוד (להלן:https://omacademy.talentlms.com) וכי לא אוכל לדרוש פיצוי או החזר כספי במידה וישנה תקלה טכנית לטווח זמן קצר\ארוך.
6 .הנני מאשר כי חברת א.מ תעופה רשאית לנתק אותי מגישה למאגר המידע אם אפר את תנאי
ההתחייבות באופן מידי וחד צדדי וללא התראה מוקדמת וכי לא אהיה זכאי/ת לדרוש החזר כספי.
7 .הנני מאשר כי הגישה למאגר המידע ניתנה לי לתקופה של 4 שנים בין אם סיימתי את לימודי ובין אם
לא, לא אוכל לדרוש פיצוי כספי או החזר במידה ולא דאגתי לבקש חידוש מנוי בתום תקופת ה-4 שנים ותוקף המנוי כבר פג.
8 .ביטול התקשרות מתאפשר ב48 שעות הראשונות מרגע הרכישה. בפרק זמן זה אוכל לבקש להתנתק
מהשירות אותו רכשתי ולקבל החזר כספי של %90 .במידה ועברו יותר מ48 שעות לא אהיה זכאי לבקש
החזר כספי או פיצוי.
9.ידוע לי כי כל מידע שסיפקתי בעת רכישת קורס\ים באתר (https://www.omaviation.net) לרבות כתובת אימייל ,שם פרטי ושם משפחה מועבר לחשבון המשתמש האישי שלי באתר ממשק הלמידה הנכחי (להלן:https://omacademy.talentlms.com)
10 .הנני מתחייב לדווח לחברת א.מ תעופה על תאריכי בחינה אותם קבעתי ועל ציון המעבר של אותה
בחינה בבוא הזמן. זאת על מנת שחברת א.מ תעופה תהיה רשאית אם תראה לנכון לנתק גישה בממשק הלמידה לקורס\ים בו\בהם נבחנתי ברשות התעופה האזרחית ועברתי אותם בהצלחה.

11. בעל האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

bottom of page